Wypożyczalnia narzędzi » Najlepiej zaopatrzony sklep ogrodniczy w okolicy

Wypożyczalnia narzędzi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wypożyczalnia narzędzi

Strona w przygotowaniu...

Witaj w naszej wypożyczalni !

Żeby zmodyfikować tę treść, wejdź do Panelu Administratora, tam przejdź w moduł sklepu i w górnym menu wybierz Struktura Sklepu → Strona Główna.


Regulamin Wypożyczania Narzędzi Ogrodniczych

§1 Warunki wynajmu sprzętu.

1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy firmą wypożyczającą sprzęt zwaną w dalszej części Sklepem Ogrodniczym , a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części Wypożyczającym.
2. Umowa spisywana jest przez Sklep Ogrodniczy na podstawie dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem, na czas określony podany przez Wypożyczającego.
3. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla Sklepu Ogrodniczego w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu oraz czas na jaki jest on wynajmowany. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub całkowite jej zniesienie.
4. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości wypożyczania, zgodnie z cennikiem.
5. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed 24 godzinami. Zdanie maszyny po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej
stawki.
6. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.
7. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.
8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).
9. Faktury VAT będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.
§2 Zobowiązania Sklepu Ogrodniczego.
1. Wypożyczalnia oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu Sklep Ogrodniczy ma obowiązek zapoznać Wypożyczającego z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
3. Sklep Ogrodniczy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
4. Sklep Ogrodniczy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody Wypożyczającego.
§3 Zobowiązania Wypożyczającego.
1. Wypożyczający przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Wypożyczalni, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad
normalne zużycie.
2. Wypożyczający oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
3. Wypożyczający zobowiązuje się płacić Wypożyczalni kwotę w wysokości wynikającej z czasu najmu według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, Sklep Ogrodniczy uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
4. Wypożyczający zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody Wypożyczalni, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
5. Od chwili odbioru sprzętu od Sklepu Ogrodniczego do momentu jego zwrotu, Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za jego zaginięcie, uszkodzenie, kradzieży lub dewastacje.
6. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zapłacić Wypożyczalni cenę sprzętu w wartości brutto podanej w umowie wypożyczenia.
7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Wypożyczającego.
8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Wypożyczającego,
ponosi Wypożyczający.
9. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Sklepu Ogrodniczego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
§4 Zwrot sprzętu.
1. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której upływa koniec najmu sprzętu. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy czas zwłoki według obowiązującego cennika.
2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.
3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu przez Wypożyczającego, Wypożyczający poniesie koszty mycia w kwocie 15 zł brutto.
§5 Zerwanie umowy wynajmu.
1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:
• samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
• używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.
2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.
Kórnik 23.05 2016

Regulamin Wypożyczania Narzędzi Ogrodniczych

§1 Warunki wynajmu sprzętu.

1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy firmą wypożyczającą sprzęt zwaną w dalszej części Sklepem Ogrodniczym , a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części Wypożyczającym.
2. Umowa spisywana jest przez Sklep Ogrodniczy na podstawie dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem, na czas określony podany przez Wypożyczającego.
3. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla Sklepu Ogrodniczego w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu oraz czas na jaki jest on wynajmowany. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub całkowite jej zniesienie.
4. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości wypożyczania, zgodnie z cennikiem.
5. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed 24 godzinami. Zdanie maszyny po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej
stawki.
6. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.
7. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.
8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).
9. Faktury VAT będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.
§2 Zobowiązania Sklepu Ogrodniczego.
1. Wypożyczalnia oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu Sklep Ogrodniczy ma obowiązek zapoznać Wypożyczającego z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
3. Sklep Ogrodniczy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
4. Sklep Ogrodniczy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody Wypożyczającego.
§3 Zobowiązania Wypożyczającego.
1. Wypożyczający przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Wypożyczalni, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad
normalne zużycie.
2. Wypożyczający oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
3. Wypożyczający zobowiązuje się płacić Wypożyczalni kwotę w wysokości wynikającej z czasu najmu według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, Sklep Ogrodniczy uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
4. Wypożyczający zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody Wypożyczalni, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
5. Od chwili odbioru sprzętu od Sklepu Ogrodniczego do momentu jego zwrotu, Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za jego zaginięcie, uszkodzenie, kradzieży lub dewastacje.
6. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zapłacić Wypożyczalni cenę sprzętu w wartości brutto podanej w umowie wypożyczenia.
7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Wypożyczającego.
8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Wypożyczającego,
ponosi Wypożyczający.
9. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Sklepu Ogrodniczego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
§4 Zwrot sprzętu.
1. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której upływa koniec najmu sprzętu. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy czas zwłoki według obowiązującego cennika.
2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.
3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu przez Wypożyczającego, Wypożyczający poniesie koszty mycia w kwocie 15 zł brutto.
§5 Zerwanie umowy wynajmu.
1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:
• samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
• używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.
2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem